In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Toespraak Bert Schoofs
23-1-2017

Geachte heer/heren/dames partijvoorzitter(s)

Geachte (mevrouw en) (mijn)heer (de) fractievoorzitter

Geachte heer lid van het Europees Parlement

Geachte dames en heren Volksvertegenwoordigers

Geachte dames en heren vertegenwoordigers van de provinciale en de lokale besturen

En laatst, maar verre van het minst, geachte dames en heren leden en sympathisanten van de Vlaamse Volksbeweging

 

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Wij zijn er enorm trots op dat we u in dit prachtige en prestgieuze kader mogen verwelkomen.

 

Het past dan ook om op de eerste plaats onze hoogste erkentelijkheid uit te spreken voor diegenen die deze avond mogelijk gemaakt hebben én er het vlot verloop van garanderen: de Vrienden van het Red Star Line Museum, de Marnixring Hanse, de provinciale geleding van VVB-Antwerpen, de Stad Antwerpen, traiteur Salons De Boeck, mevrouw Karlien Goelen van de VNJ-gouw Antwerpen, de heer Hans Bombeke, en onze charmante presentatrice Christel Uytdewilgen.

 

Dames en heren, Vlaamse Vrienden, U allen behoort tot het selecte gezelschap van zij die hier vanavond effectief kunnen aanwezig zijn, want reeds één week voor aanvang was de maximumcapaciteit van de zaal bereikt.

 

Vandaag is het de eerste keer dat ik de eer heb om als directeur van de Vlaamse Volksbeweging het woord tot u te richten.

 

Onze vereniging komt uit een moeilijke periode. Het jaar 2016 werd gekenmerkt door verschuivingen in de bestuursploeg en verwarring op de werkvloer, waardoor de uitvoering van het beleidsplan vertraging opliep.

 

Dit noopte de top van onze organisatie ertoe om een interne audit uit te voeren, en, ere wie ere toekomt, Bruno Valkeniers heeft deze met verve uitgevoerd, zodat dankzij een herschikking van de taken en een verscherpte focus de rust in de Passendalestraat is weergekeerd.

 

Het bezoek van een ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap eind december bevestigde dat de audit op het juiste spoor zat en dat we ons stevig aan het herpakken zijn.

 

Voor alle duidelijkheid: de visie in beleidsplan zoals het werd opgemaakt in 2014 kreeg een gunstige beoordeling, maar op de manier waarop het plan ten uitvoer zou worden gelegd en de al te ambitieus geformuleerde strategische doelstellingen kwam ons inziens terechte kritiek. Het beleidsplan zal dus op bepaalde punten moeten herzien worden.

 

Zo werd de in het plan vooropgestelde stijging van het aantal leden met 2.500 in de komende 5 jaar door de ambtenaar als onrealistisch bestempeld. Voor alle duidelijkheid toch dit: sinds oktober 2016 kende de VVB een netto aangroei van leden, en we eindigden 2016 dus met een hoger ledenaantal dan eind 2015.

 

Sinds begin november hanteren we een gerichte aanpak wat onze aanwezigheid op de sociale media betreft. Dit resulteerde onmiddellijk in een eerste succes dankzij een publicatie op de webstek van Knack. We hebben niet meteen mosselen aan de wal geroepen, maar na een viertal publicaties op acht tijd weken mogen we nu wel spreken van een positieve tendens.

 

We hebben dus even gewacht om de cijfers bekend te maken, maar bij dezen presenteren we ze u in primeur: de VVB haalt steevast tegen de 30.000 hits met haar Facebook-publicaties, en daar zijn de cijfers van andere nieuwsbronnen niet in meegeteld. Intussen is in 2 jaar tijd het aantal Facebook-volgers gestegen van 8.000 tot meer dan 12.000.

 

Weldra starten we met een gelijkaardige gerichte aanpak van onze aanwezigheid op Twitter, waarna stuk voor stuk de andere sociale media aan bod zullen komen. En niet te vergeten: we schatten ook de moedige spelers die een ander geluid laten horen in de media naar waarde.

 

Zo worden de banden met Doorbraak aangehaald en verwelkomen we met genoegen Sceptr, meteen van bij de start op een stevige leest geschoeid dankzij het waakzaam oog van ’t Pallieterke.

 

Laten we echter zeker één ding niet vergeten: in onze sector van het sociaal-cultureel volwassenwerk zijn bij uitstek de mensen absoluut belangrijker dan de cijfertjes, en dus ook, en vooral, de medewerkers, laat ik dat vanuit mijn functie meteen duidelijk stellen.

 

Daarom verlaten we het idee van het organiseren van een referendum, gesteund door de goede raad van verschillende prominenten uit de Vlaamse Beweging én het advies van de bevoegde ambtenaar.

 

De Vlaamse Volksbeweging ziet het uiteraard als haar taak om gaandeweg mee het klimaat voor een volksraadpleging over onafhankelijkheid te scheppen, maar met onze zeven personeelsleden hebben wij niet de middelen en de mankracht waarover de Schotten en de Catalanen beschikken om een dergelijk huzarenstuk van alfa tot omega te organiseren.

 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de VVB haar activiteiten terugschroeft. Integendeel, er komt ruimte vrij om onze jongerenwerking een nieuwe stimulans te geven, en dit door middel van minstens drie activiteiten in de loop van 2017.

 

Elke organisatie die zich beroept op de inzet van vrijwilligers, weet dat dit aspect van de werking altijd letterlijk en figuurlijk een zorgenkind zal blijven, omdat continuïteit en opvolging voor een immer snel wisselende jonge wacht geen vanzelfsprekendheid is.

 

Maar alleszins is in het secretariaat de verjonging doorgezet, met de aanwerving van een getalenteerde jonge kracht, die zich in een zeer kort tijdsbestek zonder problemen heeft ingepast in het team van uiterst competente en gemotiveerde stafmedewerkers.

 

Dames en heren, staat u mij toe om even het woord tot hen te richten: Steven, Jo, Steven, Simon, van harte dank voor jullie inzet.

 

En, mannen, laten we eerlijk zijn: waar zouden wij met zijn vijven staan zonder Leen en Mia, die er altijd opnieuw stipt én gedreven voor zorgen dat de administratie, de logistiek, de boekhouding, het ledenbeheer en zoveel dingen meer in orde zijn, zodat wij de handen vrij hebben om onze taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

 

Voor wie aan de belgische establishmentzijde ten slotte twijfel wil zaaien over de opnieuw groeiende slagkracht van de VVB, en hoopt dat we op zwart zaad komen te zitten, die moeten we voor lange tijd teleurstellen, want recent is ons weer een gulle schenking te beurt gevallen.

 

Dit geeft ons bovendien nog eens de gelegenheid om ons zodanig te organiseren dat we ook onze subsidies maximaal kunnen behouden, zeker in het licht van het nieuwe decreet.

 

Het cursus- en bijscholingspakket voor alle medewerkers is dit jaar dan ook zeer selectief gekozen. Het is gericht op beheersing van de nieuwste technieken inzake communicatie, sociale media, lobbying en fondsenwerving.

 

Dames en heren, ik besluit: de toekomst van de VVB ziet er goed uit, en dat kan alleen maar goed nieuws betekenen voor Vlaanderen en voor de Vlamingen die zich elke dag inzetten voor het stichten van een natie die naam waardig. Ik dank u.

 

Bert Schoofs

Terug naar overzicht