In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Fonds Dr. Gerard De Paep stopt
1-8-2015

Wij maken melding van de stopzetting van het Fonds Dr. Gerard De Paep vzw. De VZW schenkt de resterende gelden aan Vlaamse en sociale verenigingen, in overeenstemming met de doelstelling van de VZW.

Ter info hierbij een uittreksel van artikel 2 van de statuten, nl. de doelstelling : “De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de herinnering aan de uitzonderlijke figuur van Dr. Gerard de Paep in Vlaanderen en inzonderheid in het Waasland levendig te houden; zijn werk en streven, ontsprongen bij de Fronters en Verbond VOS, en zijn sociale bewogenheid verder te zetten; jongeren aan te sporen Vlaams-Nationaal te denken en te handelen.”

Contact: Lieven Schoenaerts - fc068015@skynet.be

Fonds Dr. Gerard De Paep vzw houdt op te bestaan !

Op de buitengewone algemene vergadering van 23 juni jongstleden heeft de raad van  bestuur besloten tot de ontbinding en vereffening van de vereniging.

Twee jaar na het overlijden van Dr. Gerard De Paep in 1985 werd de vzw Fonds Dr.Gerard De Paep opgericht met als doel om de herinnering aan de figuur Gerard De Paep in Vlaanderen en inzonderheid in het Waasland levendig te houden en om zijn werk en streven , ontsprongen bij de Fronters en V.O.S., en zijn sociale bewogenheid verder te zetten.

Dr.Gerard De Paep werd reeds in zijn studententijd geconfronteerd met de Vlaamse problematiek en achteruitstelling toen hij , ondanks uitsluiting aan de Gentse universiteit ,  dank zij zijn inventiviteit en durf , toch zijn diploma wist te behalen.

Gerard De Paep vestigde zich als geneesheer in Beveren en gebruikte zijn invloed en kennis , medisch en politiek , ten dienste van de mensen van het Waasland. Hij bleef een volksmens en stelde sociale politiek voorop bij zijn doelstellingen.

Als geneesheer/chirurg  stichtte hij de Sint-Annakliniek te Beveren en was hij eveneens betrokken bij de oprichting van een verpleegsterschool , een kraamkliniek en een kindertehuis.

Tijdens de repressie werd hij veroordeeld en opgesloten maar in 1950 hernam hij zijn praktijk.In 1965 werd hij verkozen tot Volksuniesenator en verliet omwille van zijn leeftijd in 1974 de actieve politiek.

Eén van de belangrijkste aktiviteiten van het de VZW was de uitgave in 1989 van het boek “Dr.Gerard De Paep – een leven van volksverbonden trouw” , geschreven door Julien Van Remoortere. En eindelijk , na lang aandringen door de VZW en anderen , en ondanks sterke tegenkanting binnen de gemeente , wordt nu toch werk gemaakt van het benoemen van een straat naar “den doktoor”.

Langs deze weg wensen de bestuursleden van de vereniging iedereen te bedanken die in het verleden de vzw financieel , moreel of aktief hebben gesteund ; het netto-aktief werd , in overeenstemming met het doel , geschonken aan het Kinderkankerfonds , de Vlaamse Volksbeweging en het Algemeen Nederlands Zangverbond.

Terug naar overzicht