In de kijker

Grondvest

Verzoek om aandacht voor gebruik van het Nederlands
4-1-2019
Open brief van de Stichting Nederlands gericht aan minister Jo Vandeurzen.

Stichting Nederlands

(Amsterdam - Brussel, opgericht 1999)
Aan de heer J.M.G. (Jo) Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Netadres: kabinet.vandeurzen@vlaanderen
Brussel, 3 januari 2019

Onderwerp: Verzoek om aandacht voor gebruik van het Nederlands

Excellentie, geachte mijnheer Vandeurzen.

De Nederlands-Vlaamse Stichting Nederlands ijvert voor het behoud en de bevordering van de cultuur en in het bijzonder de taal van de Lage Landen. Die taal heeft een evolutie doorgemaakt van anderhalf millennium, en zij heeft vooral de laatste 500 jaar een hoge vlucht genomen. Andere Europese talen hebben een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt, en zijn tot volle wasdom gekomen als cultuurtaal. Tot die groep behoort zonder enige twijfel het Nederlands. In 1996 heeft de Europese Unie de lidstaten opgeroepen hun talen te ontwikkelen in het licht van de technologische ontwikkelingen van de jaren ’90, in het bijzonder de introductie van wereldwijde communicatienetwerken. De vrees leek gerechtvaardigd dat omdat veel van de technologische hulpmiddelen vanuit de Verenigde Staten in Europa geïntroduceerd werden, de neiging zou ontstaan ook maar de terminologie en het taalgebruik rond internet en zijn toepassingen over te nemen. Het Amerikaans-Engels dus.


Dat deze vrees niet denkbeeldig was, is sindsdien gebleken in de talloze landen waar het internet is geïntroduceerd. Ook in Vlaanderen. In zeer veel gevallen is Amerikaans-Engels klakkeloos overgenomen, niet alleen als het ging om de terminologie die behoort bij de nieuwe technologie, maar ook in maatschappelijke sectoren daarbuiten die een dankbaar gebruik maakten van de technologie. De Stichting Nederlands noemt het Engels dat zodoende onze taal binnenkomt: ‘onnodig Engels’. Onnodig, omdat bijna altijd uitstekende Nederlandse woorden of uitdrukkingen bestaan, die de zaken waarom het gaat uitstekend en voor Nederlandstaligen veel helderder weergeven. Terwijl het gebruik van goed Nederlands in zulke gevallen veel frustraties voorkomt van burgers die zich ergeren aan onzorgvuldig taalgebruik. 


Deze inleiding maakt wellicht al duidelijk waarom wij deze brief tot u richten. De Stichting Nederlands heeft instrumenten ontwikkeld om in voorkomende gevallen degenen die een positieve bijdrage leveren tot de bevordering van het Nederlands te belonen met een (maandelijkse) zogenoemde LOF-prijs, en degenen die in de afgelopen periode juist afbreuk hebben gedaan aan onze taal een zogenoemde SOF-prijs toe te kennen. De maandelijkse toekenning van deze prijzen gaat niet met enig ceremoniële gepaard, dat gebeurt alleen jaarlijks als na een tweede ronde de LOF respectievelijk de SOF van het jaar zijn aangeduid. 
Wel schrijven wij de verkozenen elke maand een brief waarin wij uiteenzetten wat er is gebeurd en waarom. Welnu, in de maand december is aan u de SOF-prijs voor de maand november toegekend naar aanleiding van aankondigingen in De Morgen en andere dagbladen dat uw ministerie een webstek heeft gebouwd waar Vlamingen hun medische gegevens zullen kunnen opvragen, getiteld MyHealthView. Nader onderzoek op het web maakt bovendien duidelijk dat de door het ministerie voorgestelde functie My Health Viewer is genoemd, een titel die voor een Nederlandstalige na vertaling Mijn Gezondheid Kijker of Toeschouwer oplevert. Dit is volgens de jury een volstrekt onnodig gebruik van Engelse woorden voor een begrip dat alle 6,5 miljoen Vlamingen aangaat, terwijl een gepaste Nederlandse titel heel goed denkbaar is. Voor de Vlaamse burgers schept dit taalgebruik bovendien verwarring omdat het de communicatie betreft van een publieke sector met de burgers, waarvan verwacht wordt dat die in het Nederlands wordt gevoerd.


Wij verzoeken u vriendelijk om deze naamgeving van een bijzonder belangrijke functie die alle Vlamingen aangaat, aan te passen aan het officiële taalgebruik in Vlaanderen en Brussel.
Hoogachtend,


Jan Roukens, Stichting Nederlands, voorzitter
 

Terug naar overzicht